Đầu chuyển BNC

4.5 out of 5 based on 2 customer ratings
(2 customer reviews)

140.000 ₫

So sánh

Product Description

Đầu chuyển BNC C101A (Balum 206)

 • 1 KÊNH PASSIVE (THỤ ĐỘNG). chống sét
 • Truyền & nhận VIDEO từ camera về đầu ghi với khoảng cách lên đến 300 mét.
 • Cần 2 cái: 1 lắp tại camera & 1 lắp tại đầu ghi.
 • Cần 1 cặp dây của dây CAT 5E. (gồm 4 cặp) > 1 dây mạng Cat 5E 4 cặp dây dùng được cho 4 camera. Rất tiết kiệm.

Cam kết sản phẩm: Đầu chuyển BNC C101A (Balum 206)

 • Sản phẩm đúng như mô tả trên website (về màu sắc, kiểu dáng, chức năng, giá cả).
 • Giao hàng tận nơi khu vực Hà Nội và ship hàng Toàn Quốc.
 • Bảo hành từ 12 đến 24 tháng tùy theo chủng loại sản phẩm.
 • Hỗ trợ, tư vấn, thông tin, giá cả, mua bán sản phẩm hãy liên hệ qua: Yahoo, Facebook, skype hoặc số điện thoại trên website!

2 reviews for Đầu chuyển BNC

 1. 5 out of 5

  :

  What a joy to find sonmoee else who thinks this way.

 2. 4 out of 5

  :

  à°•ౌà°Ÿిà°²్à°¯-à°—ుంà°Ÿూà°°ు à°°à°µి, à°41à31¬2;ంà°—ుà°³ూ#°°ుà°•ాà°°్à°¤&#3&36;à°•్-à°¬ెంà°—ుà°³ూà°°ు(à°•à°°ెà°•్à°Ÿేà°¨ా) à°µేà°£ూ à°¶్à°°ీà°•ాంà°¤్-à°¬ెంà°—ుà°³ూà°°ుà°¸ౌà°®్à°¯ -à°¢ిà°²్à°²ీ…à°µేà°£ు,à°œాà°¨్ à°¹ైà°¡్ à°—ాà°°ు, à°ˆ ఇద్దరు తప్à°ª à°¹ైà°¦్à°°ాà°¬ాà°¬ు à°¬్à°²ాà°—à°°్à°²ంà°¤ా ఏమయ్à°¯ాà°°à°¬్à°¬ా? à°Ÿà°ªా à°šూà°³్à°³ేà°¦ా, à°šూà°¸ీ à°šూడనట్à°²ు à°Šà°°ుà°•ుà°¨్à°¨ాà°°ా?:))

Add a review